LGS Türkçe Deneme Soruları

4 83

LGS Türkçe Deneme Soruları

Sizlere bu sayfamızda LGS Türkçe Deneme Soruları hazırladık. Soruları çözdükten sonra yorum kısmına kaç net yaptığınızı yazabilirsiniz.

LGS Türkçe Deneme Soruları

Tebrikler - LGS Türkçe Deneme Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Bu hastalık bana iki gün önce kardeşim­den geçti.
II. Böyle giderse ünlü yüzücü tüm rakiplerini geçecek.
III. Merak etme, zamanla bize olan bütün hır­sı geçer.
IV. Her akşam işten eve giderken sizin sokaktan geçiyoruz.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde "geçmek" sözcüğü "tükenmek, bitmek, sona ermek" anlamında kullanılmıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 2
"Göz" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır?
A
Selin, mezuniyet balosunda giydiği kıyafet ile göz doldurdu.
B
Annesinin gözünü boyamak için gün boyu temizlik yaptı.
C
Doktorun verdiği göz damlasını uzun sü­redir kullanmıyor.
D
Karşıdan gelen uzun boylu adamı gözüm ısırıyor.
Soru 3
İstanbul ağlıyor, sen ağlıyorsun
Hadi git, git artık, ne duruyorsun?
Yukarıdaki dizelerde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Benzetme
B
Abartma
C
Kişileştirme
D
Konuşturma
Soru 4
Ben, bilmediğimi bildiğim için diğer insanlar­dan akıllıyım.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümle ile aynı doğrultudadır?
A
Ne kadar çok şey bilirsek o kadar akıllı davranırız.
B
Akıllı insan, bildikleri kadar bilmediklerinin de farkındadır.
C
Bilgilerimiz, etrafımızdaki insanlara yol göstermelidir.
D
Düşüncelerimiz, insanlara yarar sağlıyor­sa anlam kazanır.
Soru 5
5 - 8. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
lgs türkçe deneme
Christian Körner ve arkadaşları ile ilgili,
I. Yaptıkları her çalışma sonuçsuz kalmıştır.
II. Araştırmalarındaki eksik yönleri fark edebilmişlerdir.
III. Laboratuvarlarını kendileri inşa etmiştir.
IV. Kendileri gibi düşünen başka bilim insan­ları da vardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
I ve IV
Soru 6
Uzmanlar neye dayanarak ormanların fosil yakıtların kullanımı sonucunda açığa çıkan etkiyi azaltacağını düşünmektedir?
A
Fosil yakıtlara ormanlık alanlarda rastlan­mamasına
B
Küresel ısınmanın baş göstermesine
C
Karbonun ağaçların büyümesini hızlandır­masına
D
Bitkilerin enerji açığa çıkarmasına
Soru 7
Metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Deneme
B
Makale
C
Fıkra
D
Gezi yazısı
Soru 8
Altı çizili söz grubu içinde bulunduğu cüm­lenin hangi ögesidir?
A
Öznesi
B
Zarf tamlayıcısı
C
Nesnesi
D
Yer tamlayıcısı
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerle­rinden farklı bir anlam ilişkisi vardır?
A
Geçen yıldan beri ödül almak için var gü­cüyle çalışıyor.
B
Davetiye gönderilmediği için düğüne ka­tılmadı.
C
Dün geceki fırtına yüzünden teknelerini kurtaramamışlar.
D
Konuşması beğenilmeyince salonu terk etmek zorunda kaldı.
Soru 10
lgs türkçe deneme
Bu metinden Hititler ile ilgili aşağıdaki yar­gılardan hangisi kesin olarak çıkarılır?
A
Anadolu'da 600 yıl yaşayabilen tek devlet Hititlerdir.
B
Hitit kraliçesi devlet yönetiminde söz sahibi olan asıl kişidir.
C
Kültürel etkileşim Hititlerin sosyal yapısını bozmuştur.
D
Hititler uzun süre Anadolu'da yönetimi tek elde toplamıştır.
Soru 11
Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki deği­şikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A
"Hititlerin" ifadesi "Hititler'in" şeklinde ya­zılmalıdır.
B
Birleşik sözcük olan "bir çok" ifadesi bitişik yazılmalıdır.
C
"Mısırlılarla" ifadesi "Mısır'lılarla" şeklinde yazılmalıdır.
D
"diplomasinin de" ifadesindeki "de" bitişik yazılmalıdır.
Soru 12
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinin yüklemi çekimli bir fiil değildir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 13
I. Son kitabında gençlik döneminde yazdığı şiirlere yer vermiş.
II. Bu akşam, konuklarına eşsiz bir ziyafet sunuyor
III. Geçen yıl Bolu'da aldıkları eve hala taşın­madılar.
IV. Kitaplar, bizi yalnız bırakmayan sadık ar­kadaşlardır.
Numaralandırılmış cümlelerden hangileri öznel yargı içermektedir?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
Soru 14
Fiil kök veya gövdelerinden belirli eklerle türe­tilen, cümle içerisinde isim, sıfat, zarf görevle­riyle kullanılan kelimelere fiilimsi denir. Fiilimsi ekleri alan bazı sözcükler zamanla kalıplaşa­rak isim haline gelir. Fiilimsi özelliklerini tama­men yitirip bir varlığın adını karşılar. Örneğin "Çocuk uçurtmasını kaybetmiş." cümlesinde "uçurtma" sözcüğü bir oyuncağın adı olmuş ve fiilimsi özelliğini yitirmiştir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalıcı isim kullanılmamıştır?
A
Kasaptan aldığımız kıymayı köfte yapmak için kullandık.
B
Deneme yazarı okuyucuya tek kişilik dün­yasını açar.
C
Yeterli oranda yağış olmazsa yazın tüm barajlar kuruyacak.
D
Salim amcam yemeyi sevdiği için sürekli kilo alıyor.
Soru 15
Aşağıda bir merdivenin basamak numaraları verilmiştir. Merdiven basamaklarının altında bulunan me­tinler ise rastgele sıralanmıştır. Metinlerin üzerinde verilen harfler, merdiven basamaklarına aşağıdaki bilgiler doğrultusunda yerleştirilecektir.
Metinler ve basamak numaraları ile ilgili bilinenler şunlardır:
» Basamak numarası çift sayı olan metinlerde olay akışı vardır.
» Basamak numarası tek sayı olan metinler bilgilendirici nitelik taşımaktadır.
» Neden-sonuç anlamı taşıyan bilgilendirici metin sıralamada daha sonra gelir.
» Anlatımın üçüncü kişi ağzından yapıldığı metin sıralamada daha önce gelir.
lgs türkçe deneme
Verilen bilgilerden hareketle doğru sıralama sonucunda merdiven basamaklarında oluşacak dizilim aşağıdakilerden hangisi olur?
A
KLMN
B
NMKL
C
MNKL
D
MNLK
Soru 16
Çocukların isteklerine evet demek kadar hayır demek de anne babanın görevidir. Çocukları­nı mutlu etmek isteyen ebeveynlerin her şeyi onaylayıcı tutumları, başta doğru gibi görünse de aslında yanlıştır. Çünkü istediği her şeyi elde eden çocuk, istekleri doyurulmadığında hırçınlaşır. Sorunlarını kavga ederek, kendi isteklerini karşısındakine dayatarak çözme­ye çalışır. Ayrıca hep daha fazlasını istemeye meyilli olur.
Bu metne göre, aşağıdakilerden hangisi­nin yapılması bilinçli anne-baba olmayı sağlar?
A
Çocuklarının söylediklerine karşı duyarsız kalmak
B
Çocukların isteklerine cevap verirken öl­çülü davranmak
C
Çocukların problemlerini kendilerinin çöz­mesi konusunda uyarmak
D
Tüm isteklerini karşılamak adına var güçleriyle çabalamak
Soru 17
Bir zamanlar tek bir sözcük üzerine kısa bir yazı karalamıştım: incitmebeni. Demiştim ki: "İncitmebeni bir çiçek değildir." ... Hastalığın kendini bilmeyen yoktur ama halk dilinde bu şekilde anıldığını bilmeyenler de çoktur sa­nırım. Sözlüğü açıp bakarsanız bulacağınız karşılık bir hastalığa denk gelecektir.
Bu metinde boş bırakılan yere düşünce­nin akışma göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Çevremizde az duyduğumuz bir sözcük-tür.
B
İncitmebeni aslında bir hastalık ismidir.
C
İlk defa duyanlar şaşırabilir.
D
Kulağa hoş gelse de kötü kavramları kar­şılar.
Soru 18
Geçen gün bankada sıra beklerken gözüm masadaki dergilerden birine kaydı. Zaman geçmek bilmiyordu malum. Alıp okumaya başladım. Her sayfayı, her yazıyı satır sa­tır okudum. Sonuna geldiğimde binbir çeşit yemeğin hazırlandığı göz alıcı bir sofradan kalkmış gibiydim. Kendimi öyle kaptırmışım ki sıranın bana geldiğini bile duymadım.
Yazar, bu parçadaki altı çizili sözle aşağı­dakilerden hangisini vurgulamıştır?
A
Derginin okuru okumaya isteklendirdiğini
B
İçeriğinin zengin ve ilgi çekici olduğu
C
Sürükleyici bir anlatıma sahip olduğu
D
Okuyucusuna farklı yemek tarifleri sundu­ğu
Soru 19
(I) Genç yazar, çocukla kitap arasında bir köp­rü kuruyor. (II) 2-4 yaş aralığına hitap eden yazılar kaleme alıyor. (III) Kuklalı ve fenerli kitaplar ile çocuğun odaklanma yeteneğini geliştiriyor. (IV) Aynı zamanda el-göz koordi­nasyonunu kullanmasını sağlıyor.
Bu metinde numaralandırılmış cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 20
Geçen yaz dergilerimi, romanlarımı, hikaye­lerimi sınıflandırdım.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır?
A
Koridorda bir kadın, bir adam, iki çocuk sizi bekliyor.
B
Hayır, bu saatten sonra sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok.
C
Emniyet kemerlerinizin bağlı olduğundan emin olun, dedi hostes.
D
Yoğun kar yağışının ardından sis çökmüş­tü, göz gözü görmüyordu.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

4 Yorumlar
 1. meryem halaç diyor

  lgs türkçe testleri için çok teşekkürler emeğinize sağlık

 2. ermen toru diyor

  17 net yaptım iyimi ?

 3. Bűşra diyor

  18 net iyimi???

  1. emresavsa diyor

   20 üzerinden 18 güzel ama 20 de 20 neden olmasın 🙂

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.